1. Sklep internetowy firmy PUH Norbert Mościński, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.drzwi-tarasy.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 3. 3AWysyłka od 3 kompletów. (Drzwi i ościeżnica)Wcześniej proszę o pytanie w sprawie dokładnego kosztu dostawy. (uzależnione od np. modelu drzwi, ilości itp.)505 891 772
  ————————————————————————

  Regulamin świadczenia usług przez PUH Norbert Mościński. Decydując się na korzystanie z usług PUH Norbert Mościński za pośrednictwem strony internetowej www.drzwi-tarasy.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zawarte w nim warunki, prosimy o nie dokonywanie zamawiania usług.

  §1 Informacje ogólne

  1.Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług zamawianych online świadczonych przez PUH Norbert Mościński z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Sandomierska 11 lok 38, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez II Urząd Skarbowy w Radomiu, NIP: 948-212-54-36, (zwaną dalej: „PUH Norbert Mościński ” lub „Usługodawcą”).

  2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  3.Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych przez PUH Norbert Mościński  drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  §2 Definicje

  1.Usługodawca – PUH Norbert Mościński

  2.Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.drzwi-tarasy.pl, za pomocą którego Klient może zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługi świadczone drogą elektroniczną przez PUH  Norbert Mościński.

  3.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PUH Norbert Mościński.

  4.Usługi – usługi świadczone przez PUH Norbert Mościński, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.

  5.Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a PUH Norbert Mościński

  §3 Usługi

  1. PUH Norbert Mościński świadczy za pomocą Strony internetowej oraz drogą elektroniczną Usługi polegające na sprzedaży towarów przez siebie oferowanych, w tym: drzwi, ościeżnic, akcesoriów drzwiowych etc. i na życzenie Klienta doręczeniu ich na terenie całej Polski . Do Umów zawartych w następstwie takiego zamówienia zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

  2.Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do PUH Norbert Mościński lub podmiotów współpracujących i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

  3.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.

  §4 Zawarcie i warunki Umowy

  1.Klient może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy PUH Norbert Mościński a Klientem oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy.

  3.Każdy Klient zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

  4.Stronami Umowy są Klient oraz PUH Norbert Mościński.

  5.Klient niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Klientowi zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska/firmy, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.

  6.Klient zapewnia, że zawiera Umowę wyłącznie w sposób zgody z obowiązującym prawem.

  7.Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, w tym podania kompletnych danych, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar. Ceny towarów zawierają podatek VAT.

  8.Proces zamówienia Usługi wymaga podjęcia następujących kroków: a) wejścia przez Klienta na Stronę internetową lub złożenie zamówienia drogą elktroniczną. b) wyboru przez Klienta towaru; c) podania danych kontaktowych Klienta, ewentualnie danych osoby/firmy, której zamówienie ma zostać dostarczone; d) wyboru sposobu odbioru towaru: osobistego lub, transport firmowy, a takže dostarczenia przez kuriera, g) po wprowadzeniu danych, o których mowa powyżej i zaznaczeniu pola „Przejdź do płatności” Klient dokonuje wyboru sposobu płatności, potwierdza zamówienie i zostaje przekierowany na stronę odpowiednią do dokonania wybranego sposobu płatności; h) po złożeniu zamówienia towar, na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zamówienia. (wraz z załącznikiem w postaci formularza zamówienia). W przypadku zamówień telefonicznych Usługodawca poinformuje Klienta o czynnościach koniecznych do podjęcia w celu zawarcia Umowy.

  9. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili całkowitej akceptacji zamówienia przez Klienta oraz po dokonaniu wpłaty zadatku na złożeone zamówienia lub opłaty całościowej.

  10. Warunkiem uruchomienia zamówienia jest pisemne potwierdzenie przez Klienta oraz po uiszczeniu wpłaty.

  11. Termin realizacji zamówienia podawany jest prze PUH Norbert Mościński podczas składania zamówienia (termin realizacji uzależniony jest od zakupionego towaru) i liczony od momentu uiszczenia wpłaty.

  12. Ostatnim etapem realizacji Usługi jest dostarczenia zamówionego towaru osobie wskazanej przez Klienta, ewentualnie osobisty odbiór towaru.

  13. Na podstawie Umowy PUH Norbert Mościński jest zobowiązany do wydania lub dostarczenia zamówionego towaru w terminie wskazanym przez Usługodawcę w czasie zamawiania towaru.

  §5 Odpowiedzialność

  1.Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

  2.Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do PUH Norbert Mościński informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

  3. PUH Norbert Mościński ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Klienta, który: a) wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; b) narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

  4.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  5. PUH Norbert Mościński nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych na Stronie internetowej.

  6.W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze Strony internetowej lub Usług PUH Norbert Mościński zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową, bez powiadomienia o tym fakcie Klienta.

  7. Prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  8.Wybrane towary mogą być w określonym czasie objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Promocje, rabaty, itp., się nie łączą.

  9. Kolory drzwi mogą nieznacznie różnić się od kolorów prezentowanych na zdjęciach.

  10.W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres z przyczyn niezależnych od PUH Norbert Mościński, jak np. z powodu wskazania błędnego adresu, czy niezastania odbiorcy pod wskazanym przez Klienta adresem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takimi okolicznościami nieterminowe wykonanie Usługi.

  11.W przypadku braku możliwości zrealizowania Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. w wyniku wskazania błędnych danych, i poniesienia przez Usługodawcę kosztów związanych z realizacją Usługi, Usługa zostanie uznana za zrealizowaną. Ponowna próba realizacji zamówienia będzie uznawana za nowe zamówienie (obciązenie Klienta ponownycm kosztem transportu).

  12. PUH Norbert Mościński nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne Strony internetowej.

  Reklamacje, zwroty

  1. Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni. Aby dokonać zwrotu towaru należy wypełnić formularz zwrotów znajdujący się na stronie internetowej. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym. Zwrot towaru dokonywany jest na koszt Zamawiającego na ustalony adres . Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinofrmowany został Usługodawca o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Należność za zwrócony towar będzie wpłacana na konto podane przez Zamawiającego, jednakże pod warunkiem otrzymania towaru w opakowaniu fabrycznym i nienaruszonym.

  2. Odbierając zamówiony towar Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy powiadomić Usługodawcę.

  3. Reklamacji nie podlegają drzwi lub ich dodatkowe elementy ze zmianami mechanicznymi, dokonanymi przez klienta.

  4. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać w formie pisemnej, przesyłając je na adres e-mail: norbertmoscinski@go2.pl. lub listownie na adres: PUH Norbert Mościński Ul. Sandomierska 11 lok 38 26-600 Radom tel. 505891772 Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Zamawiającego, adres do doręczeń, adres e-mail (jeśli Zamawiający go posiada) oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiającego. Reklamacje nieprawidłowe nie będą rozpatrywane. Termin realizacji reklamacji liczony będzie od momentu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji oraz ustalany na podstawie specyfikacji towaru (w zależności od producenta towaru). Reklamacja powinna zostać wysłana na e-mail: sklep@drzwi-tarasy.pl Postanowienia końcowe

  5. PUH Norbert Mościński zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian w regulaminie oraz wysokości opłat za doręczenie przesyłek.

  6. Zmiany w Regulaminie są obowiązujące od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej w części Regulamin. Zmiany nie dotyczą już potwierdzonych zamówień.

  ———————————————————————–

  Termin realizacji zamówienia  dla Windoor  2 tygodnie

  Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia ze strony producenta. (Np. awaria którejś z maszyn na produkcji.)

  ———————————————————————— Zamówienie zostaje uruchomione z chwilą uiszczenia zadatku.

  – Jeśli w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia Kupujący nie zgłosi uwag lub zmian do niniejszego formularza, tym samym wyraża on zgodę na rozpoczęcie realizacji zamówienia. Zmiany i uzupełnienia zamówienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

  – Jeżeli Kupujący wybrał opcję odbioru osobistego zamówionego towaru, jest zobowiązany do jego odbioru nie później niż w terminie 5 dni roboczych po uzyskaniu informacji od sprzedającego o dostarczeniu towaru do magazynu lub sklepu.

  – Prosimy o przemyślany zakup, towar nie podlega zwrotowi.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE Norbert Mościński na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE Norbert Mościński zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE Norbert Mościński, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE Norbert Mościński.

Gwarancje i reklamacje

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z  lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został‚ podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie , wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).